YOGAILA LTD ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR:

1.1 – YOGAILA LTD

Web: https://www.yogaila.com

(İşbu Sözleşme’de kısaca “YOGAILA” olarak anılacaktır)

1.2 - ÜYE

İşbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle YOGAILA üyesi olma talebinde bulunan ÜYE, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında YOGAILA tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak YOGAILA’ya vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, üyelik sırasında YOGAILA’ya bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ÜYE, iş bu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin YOGAILA tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri YOGAILA’ya derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde YOGAILA’ya herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 -ÜYELİK KABUL / ONAY ŞARTLARI

2.1-Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak YOGAILA’dır.

i. Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler üye olabilir. YOGAILA’nın bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.

ii. T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler YOGAILA’ya üye olabilir (oturma/çalışma izni gibi belge talep edilebilir).

iii. YOGAILA ÜYE’den, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; YOGAILA üyeliği yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirme hakkını haizdir.

iv. ÜYE, yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda sunmuş olduğu belgelerin ve şifahi olarak beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. YOGAILA tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.

2.2- ÜYE, YOGAILA üyeliğini online olarak YOGAILA İnternet Sitesi ya da YOGAILA’nın akıllı telefonlarda çalışan uygulaması üzerinden başlatabilecektir. İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bildirimi yapan tarafa göre işbu maddede belirtilen YOGAILA İnternet Sitesi ya da uygulama üzerinden veya Sözleşme’nin kabulü sırasında ÜYE tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilecek e-posta aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelik talebinde bulunan kişi YOGAILA İnternet Sitesi ya da uygulama üzerinden satin alma tipini seçecek ve gerekli adımları takip ederek, hesaplanan satın alma bedelini ödeyecektir.

2.3-Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üye adayı, YOGAILA'dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4- YOGAILA İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme’yi onaylayan ÜYE; bu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

MADDE 3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 YOGAILA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Eğitmen aracılığı ile verilecek derslerin eğitmenlerini, ders saatlerini ve ücrete tabi hizmetlerin saatlerini YOGAILA belirler. Söz konusu hususlar YOGAILA İnternet Sitesi’nde belirtilir. ÜYE bu hususlara ilişkin son bilgilerden haberdar olmak ve ilgili son bilgilere göre hareket etmek konusunda sorumludur ve YOGAILA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

b. Eğitmenler gerekli gördükleri takdirde ÜYE’ye herhangi bir ad altında bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın, YOGAILA bünyesinde sundukları derslerde içerik değişikliği yapabilir, ders süresini değiştirebilir

c. YOGAILA bünyesinde sunulan derslerin çeşidi, sayısı ve eğitmen sayısı ile yeterliliği YOGAILA’nın takdirindedir.

d. YOGAILA; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile üyenin üyelik sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

e. YOGAILA, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde İnternet sitesinde belirtilen dersleri, saatlerini, eğitmenleri değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar YOGAILA‘yı geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

f. Yılbaşı, bayram ve resmi tatil günlerini de içerecek şekilde tek taraflı olarak değişiklikler, kısaltmalar yapabilir. Derslere ve eğitmenlere ilişkin en güncel bilgiler YOGAILA İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında belirtilir. ÜYE, son bilgilerden haberdar olmak ve ilgili son bilgilere göre hareket etmek konusunda sorumludur ve YOGAILA’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

g. YOGAILA isimleri, iletişim bilgileri ve detaylı açıklamaları YOGAILA İnternet Sitesi’nde verilen eğitmenler listesine ekleme ve çıkarma yapmakta, derslere kayıt yaptırma ve üyeliğin kullanımına yönelik kuralları değiştirmekte serbesttir.

h. YOGAILA İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı YOGAILA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

i. YOGAILA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya YOGAILA’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) YOGAILA ve YOGAILA İnternet Sitesi’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

j. YOGAILA İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE YOGAILA İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

k. YOGAILA, YOGAILA İnternet Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya YOGAILA İnternet Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

l. YOGAILA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

m. Taraflar, YOGAILA’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

n. YOGAILA, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.2. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;

a. ÜYE, YOGAILA bünyesinde listelenen derslerden; YOGAILA tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu YOGAILA İnternet Sitesi’nde yer alan Ders Programı’na uygun şekilde faydalanabilecektir.

b. Aynı isimli dersler eğitmenlere göre farklılık gösterebilir. ÜYE, seçmiş olduğu dersi veren eğitmenin YOGAILA İnternet Sitesi’nde bulunan ders detay bilgilerinde paylaşılan ve eğitmenin derslerde paylaştığı esaslar kapsamında dersten faydalanacak, her hangi bir değişiklik yapılması durumunda bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır.

c. Üyelik süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü YOGAILA’nın ve/veya dersi veren eğitmenin cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE; bu hususta YOGAILA ve/veya eğitmenlerinden ve/veya çalışanlarından ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

d. ÜYE; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında YOGAILA tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor vb. hususları derhal temin ederek YOGAILA’ya ibraz edecektir..

e. ÜYE, derslere katılabilmesi ve kampanya ürünlerinin satın alınması için gerekli tüm bedelleri ödemekle yükümlüdür.

f. ÜYE; kendisine verilen YOGAILA üyelik kartını (kart), veya kendisine sunulan diğer özel ekipmanları muhafaza edecek ve başkalarına herhangi bir amaçla kullandırmayacaktır. Aksi bir davranışın tespiti halinde YOGAILA’in üyeliği derhal feshetme hakkı saklı olup; herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi durumunda ÜYE, işbu maddede belirtilen her türlü kart ve ekipmanı YOGAILA’e aynen iade edecektir.

g. ÜYE, üyeliğini, satın aldığı kampanya ürünlerini veya üyelikten doğan kullanım da dahil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir.

h. ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi’ne verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, YOGAILA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

i. ÜYE, YOGAILA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından YOGAILA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, YOGAILA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

j. ÜYE YOGAILA İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

k. ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

l. ÜYE’nin YOGAILA aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı YOGAILA, ve/veya eğitmenini ve/veya her hangi bir YOGAILA çalışanını sorumlu tutulamaz.

m. ÜYE, derslere katılırken oluşabilecek herhangi bir sakatlanma ya da sağlık probleminden YOGAILA’nın ya da ilgili eğitmenin, YOGAILA’nın çalışanlarının veya YOGAILA’nın yönetici veya ortaklarının hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, YOGAILA’nın ya da eğitmenin ve/veya çalışanlarını bu nedenlerle dava etmeyeceklerini ve hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

n. ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi’nde yayınlanan Ders Programı’nda yayınlanan Derslere ilişkin olarak yoğunluk olabileceğini, sıra bekleyebileceğini, YOGAILA’nın bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak addedilemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

o. ÜYE yararlandığı derslere ilişkin olarak YOGAILA’nın izni olmaksızın görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

p. ÜYE’nin dersler gerçekleştirilirken eğitmenler tarafından tavsiye edilse dahi bile, ekipman kullanımı tamamen kendi risk ve sorumluluğu altındadır. ÜYE her ne sebeple olursa olsun yaralanma veya zarar görme halinde YOGAILA’nın ve/veya bir eğitmenin ve/veya ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-4 ÜYELİĞİN DONDURULMASI

4.1- ÜYE Yogaila İnternet Sitesi’nde belirtilen koşullar çerçevesinde, satin aldığı paketlerin geçerlilik sürelerini dondurabilir. Üyelik Dondurma işlemi ücrete tabi olup; ÜYE, üyeliğin dondurulduğu her ay ya da hafta için YOGAILA tarafından kendisine tahakkuk ettirilecek, ilgili dönemde geçerli olan Üyelik Dondurma ücretini ödemekle yükümlüdür. YOGAILA’nın işbu Üyelik Dondurma Ücreti’ni, YOGAILA’nın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirmek kaydıyla değiştirme hakkı bulunmaktadır.

4.2- Geriye dönük Üyelik Dondurma taleplerinin YOGAILA tarafından kabulü ve işleme alınması mümkün değildir.

4.3- Üyeliğin dondurulması halinde ÜYE, Üyelik Dondurma süresi boyunca, YOGAILA hizmet ve programlarından yararlanamayacaktır.

4.4 – Dondurulan paketin aktif bir otomatik yenileme talimatı bulunması durumunda YOGAILA tarafından, ilgili otomatik yenileme talimatı doğrultusunda yenileme işlemi yapılarak bedel tahsil edilecek ve paket detayları ÜYE için tanımlanacaktır.

4.5- Üyeliğin dondurulmuş olduğu dönem içerisinde tekrardan aktif hale gelmesini talep eden ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi üzerinden üyeliğini aktif hale getirebilecektir.

4.6- ÜYE tarafından usulüne uygun olarak üyeliğin yeniden aktif hale getirilmesi talebi üzerine ve/veya talep edilen Üyelik Dondurma süresinin sona ermesi halinde, ÜYE’ye herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın üyelik aktif hale gelecektir.

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÜYELİĞİN İPTALİ

İşbu belirsiz süreli üyelik sözleşmesi ÜYE tarafından YOGAILA İnternet Sitesi üzerinden üyelik başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek olup; niteliği gereği Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

5.1. ÜYE TARAFINDAN

5.1.1. ÜYE, sebep belirtmeksizin kendi isteği ile üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi üzerinden, üyelik iptal talebini YOGAILA’ya iletecektir.

İade Edilecek Bedelin Hesaplanması

i. ÜYE, üyelik başlangıç tarihinden ya da kampanya ürünü alımı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde sözleşmeden cayma ve satin aldığı paketi ya da kampanya ürününü iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda da söz konusu üyelik ya da kampanya ürününün ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ÜYE’ye iade edilecektir.

14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ÜYE’nin kulübe giriş yapması ya da kampanya ürününü kullanması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, YOGAILA İnternet Sitesi’nde yer alan her hangi bir derse rezervasyon yapılması ya da kampanya ürününü kullanması ile birlikte ÜYE cayma hakkını kullanamayacaktır.

ii. Yukarıdaki maddeler dışında kalan her türlü üyelik iptallerinde, ÜYE tarafından üyelik iptalinin YOGAILA İnternet Sitesi’nden talep edilmesini takiben iptal ve iade prosedürü 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair yönetmeliklere uygun şekilde yürütülür.

iv. ÜYE’nin satın aldığı 1 haftalık geçerlilik süresi olan paketlerin ya da tek ders satın almalarının iadesi ancak ilgili ürünün geçerlilik süresi dolmadan kullanım gerçekleştirilmemişse yapılacaktır.

5.1.2. YOGAILA tarafından yapılan tüm iadeler ÜYE’nin ödeme işlemi sırasında bildirdiği kredi kartına yapılacaktır. ÜYE, iade işleminin başkaca bir kart ve/veya hesaba yapılmasına ilişkin yapılacak taleplerin YOGAILA tarafından kabul edilemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. YOGAILA TARAFINDAN

5.2.1. YOGAILA herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak ve işbu Sözleşmeye göre hesaplanacak bakiye döneme ilişkin Üyelik ya da Kampanya Ürünü Bedelini Üye’ye iade etmek suretiyle işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve üyeliği iptal etmek hakkına sahiptir.

5.2.2. Üyelik Bedeli Ve Diğer Bedellerin Kısmen Veya Tamamen Ödenmemesi

i. YOGAILA İnternet Sitesi’nde satılan paketlerin kısmi iadesi yapılmayacaktır.

ii. Otomatik üyelik bedellerinin veya diğer bedellerin YOGAILA’dan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden üyelik kısıtlanır ve ÜYE, Kısıtlı Üye durumuna düşer. YOGAILA tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen üyelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde üyelik sistem üzerinden kendiliğinden askıya alınır.

iii. İşbu maddede belirtilen Kısıtlı Üye, üyeliğin askıya alınması hallerinde YOGAILA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yaralanamayacak olup; YOGAILA tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin ÜYE tarafından ödenmesi halinde üyelik tekrar aktif hale gelir. YOGAILA’in ilgili bedellerin tahsili için dava açmak ve/veya icra takibi başlatmak hakkı saklıdır. Kısıtlı Üyelik boyunca geçen süre ÜYE tarafından üyelik iptali talebinde bulunulmadıkça ücretlendirilmeye devam edilir. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde, YOGAILA’in Üyelik Sözleşmesi’ni fesih hakkının yanı sıra tüm talep ve yasal hakları saklıdır. ÜYE, borçları nedeniyle yasal yollara başvurulması durumunda, YOGAILA tarafından bakiye borçları ile birlikte faiz, avukatlık/vekalet ücreti, harç ve masrafların tahsili yoluna gidebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- YOGAILA WEB SİTESİ KULLANIMI VE GÖRÜŞLER, YORUMLAR, SUNUMLAR VE DİĞER İLETİLER

6.1- YOGAILA WEB SİTESİNİN VE UYGULAMASININ KULLANIMI

6.1.1. ÜYE, sebep belirtmeksizin kendi isteği ile üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi üzerinden, üyelik iptal talebini YOGAILA’ya iletecektir.

ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi’nin herhangi bir kısmına veya herhangi içeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya YOGAILA İnternet Sitesi 'nin veya herhangi bir İçeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, YOGAILA İnternet Sitesi vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape", "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanamaz. YOGAILA bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.

6.1.2 – ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi’nin herhangi bir bölümüne veya YOGAILA İnternet Sitesi ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, YOGAILA sunucusuna, YOGAILA İnternet Sitesi üzerinde veya YOGAILA İnternet Sitesi vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamaz. ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi’nin veya YOGAILA İnternet Sitesi’ne bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, YOGAILA İnternet Sitesi veya YOGAILA İnternet Sitesi’ne bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemez. YOGAILA İnternet Sitesi’nin herhangi bir diğer ÜYE’si veya ziyaretçisi ya da YOGAILA’nın başka bir müşterisine ait bilgileri, ÜYE’ye ait olmayan herhangi bir YOGAILA hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamaz. YOGAILA İnternet Sitesi’ni veya YOGAILA İnternet Sitesi üzerinde veya YOGAILA İnternet Sitesi vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, YOGAILA İnternet Sitesi tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileri hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamaz.

ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi’nin ya da YOGAILA’nın sistem veya ağlarına, YOGAILA İnternet Sitesi’ne veya YOGAILA’e bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınır.

6.1.3 – ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi’nin veya YOGAILA İnternet Sitesi’nin üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya YOGAILA İnternet Sitesi’nin başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamaz.

6.1.4 – ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi’nin üzerinde veya YOGAILA İnternet Sitesi’nin vasıtasıyla ya da YOGAILA İnternet Sitesi üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla YOGAILA’e gönderdiği mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamaz. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemez.

6.1.5 – ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi’ni veya herhangi bir içeriği kanuni olmayan veya işbu sözleşmede yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da YOGAILA’nın veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamaz.

6.2- GÖRÜŞLER; YORUMLAR, SUNUMLAR VE DİĞER İLETİLER

6.2.1 –  Görüş, yorum ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar ( birlikte "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır ), verilen Kullanıcı İçeriği iş bu Sözleşme’ye uygun olarak sunulduğu takdirde kabul edilir.

6.2.2 – YOGAILA İnternet Sitesi üzerinden sunulan her türlü ÜYE içeriğinin doğru olduğu, yürürlükteki kanun, yönetmelik, YOGAILA kural veya politikalarını ihlal etmeyeceğini veya ihlalini kolaylaştırmayacağı, telif hakkı, marka, gizlilik veya reklam hakları gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahıs haklarını ihlal etmeyeceği, herhangi bir şahsa veya kuruluşa zarar vermeyeceği ÜYE tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. YOGAILA İnternet Sitesi üzerinden sunulan içerik müstehcen, yakışıksız veya tehditkar lisan ile yazılım virüsleri, siyasi kampanya, ticari teklifler, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir "spam" içermez.

6.2.3 – ÜYE içeriğinden tamamen gönderici sorumludur ve YOGAILA gönderilen içeriğe ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Gönderilen içerikten kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı gönderici YOGAILA’i tazmin etmeyi kabul etmektedir. ÜYE, YOGAILA’nın gönderilen içeriği izlemediğini, ancak bu Sözleşme’de belirtilen kuralları ihlal ettiğine veya başka bir nedenle YOGAILA için, diğer YOGAILA üyeleri veya ziyaretçileri veya üçüncü bir şahıs için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifimize dayanarak kanaat getirdiğimiz içerik dahil olmak üzere, YOGAILA’nın herhangi bir sebeple her türlü içeriği inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğumuzu kabul eder.

6.2.4 – ÜYE gönderdiği her türlü içerik için, YOGAILA’ya söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektedir. Bu sebeple, ÜYE YOGAILA’ya lisansını vermek istemediği herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öykülerini, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu, orijinal artwork vesaireyi YOGAILA’ya göndermez.

6.2.5 – ÜYE içerik göndermek için gerçek e-posta adresini kullanır. Gönderilen her türlü içeriğin gizliliğine ilişkin herhangi bir beklentisi olmayacağını kabul eder. ÜYE, YOGAILA ve üçüncü şahıs servis sağlayıcılarının, ÜYE yorumlarıyla ilgili olarak irtibat kurmak veya diğer idari amaçlar için kullanabileceklerini kabul eder, bununla beraber YOGAILA’in herhangi bir içeriğe yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 7- HİZMET İFASI GEREĞİ BİLGİ TOPLAMA VE KULLANMA

7.1 – Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel bilgi, bir kişiyi tanımlamak veya onunla iletişim kurmak için kullanılabilecektir.

7.2 – YOGAILA’yla iletişim halindeyken ÜYE’den kişisel bilgilerini vermesi istenebilir. YOGAILA, bu kişisel bilgileri üyelik satin alması, üyelik hizmetinin kullanımı, hizmet ifası gereği iletişime geçme ve hizmet kalitesi gereği geçmiş üyelik kullanımlarının kontrolü için paylaşabilir işleyebilir ve kullanabilir. YOGAILA, ürünlerini, hizmetlerini, içeriğini ve reklamlarını hazırlamak ve geliştirmek için bu bilgileri diğer bilgilerle birleştirebilecektir.

7.3 – YOGAILA İnternet Sitesi’ne, YOGAILA uygulamasına girilen veya başka bir şekilde YOGAILA web site’sine ve YOGAILA uygulamasına verilen bilgiler (Kredi kartı bilgileri hariç olmak üzere) saklanmaktadır. Bu bilgiler tarafınızca herhangi bir surette verilen ve/veya otomatik ve otomatik olmayan yollarla edinilen mevcut ve/veya yeni bilgileriniz olmak üzere aşağıdakileri (bunlar ile sınırlı olmamak üzere) içerir.

7.4 – ÜYE kişisel verileri sadece ÜYE rızasıyla YOGAILA İnternet Sitesi ve/veya YOGAILA uygulaması üzerinde bulunan çevrimiçi formları ve seçenekleri kullanarak toplanır.

7.5 – ÜYE’den e-posta yoluyla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgiler asla talep edilmez. ÜYE YOGAILA’dan gelmiş gibi görünen, ancak kişisel bilgileri talep eden bir mesaj aldığında, yanıt vermemelidir.

7.6 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.6.1 – ÜYE’nin kişisel bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgileri, kişisel olmayan bilgileri, YOGAILA tarafından mal ve hizmetlerini tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmakta, veri kayıt sisteminde muhafaza edilmekte, basılı/manyetik arşivlerde saklanmakta sayılan amaçlarla YOGAILA ile yardımcıları ile yurtiçinde ve yurtdışında ilgili yasal mevzuatın öngördüğü azami süreleri aşmamak üzere, aktarılmakta, transfer edilmekte, paylaşılmaktadır.

7.6.2 – YOGAILA, datalarınızı, kişisel bilgilerinizi kar amacıyla "satmayacağı" hususunda söz verir, bilgilerinizi sadece belirtilen şekilde ve amaçlar için kullanacağını, iznine (onayına, rızasına) ve kanunlara aykırı kullanmayacağını taahhüt eder.

7.7 – KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI VE KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

7.7.1 –Toplanan kişisel bilgiler YOGAILA'nın en son ürün duyuruları ve gelecekteki etkinlikleri hakkında ÜYE’leri ve ziyaretçileri bilgilendirmesine olanak vermektedir. Ayrıca, YOGAILA hizmetlerinin, içeriğinin ve reklamlarının geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. YOGAILA’nın duyuru listesinde yer almak istemeyen ÜYE, tercihlerini güncelleyerek dilediği zaman ayrılabilir.

7.7.2 – Kişisel bilgiler ayrıca, satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalardaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilir.

7.7.3 – ÜYE kişisel bilgileri, YOGAILA ürünleri, hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilecektir.

7.7.4 – ÜYE bir çekiliş, yarışma veya benzer bir promosyona katıldığında, kişisel bilgileri bu programların yönetiminde kullanılabilecektir.

7.7.5 – YOGAILA veritabanında kayıtlı ÜYE bilgileri hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgileri düzeltmek/güncellemek ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek talepleri info@yogaila.com kanalı vasıtasıyla yapılabilir.

7.7.6 – ÜYE kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, yurt içinde ve yurt dışında 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse ya da 3. kişilere aktarılmışsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan diğer haklarını talep etme hakkına sahiptir. Bu talepler YOGAILA İnternet Sitesi’nde bulunan KVKK Kapsamında Başvuru formu kullanılarak gerekleştirilir.

7.7.7 – YOGAILA İnternet Sitesi ya da uygulaması için ÜYE’ye verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve/veya kampanya veya fırsattan yararlanmak için oluşturulan başkaca herhangi bir bilgi başkasına verilmemeli, kullandırmamalıdır. ÜYE bunların saklanmasından sorumlu olduğundan, ÜYE’nin veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, programların suistimal edildiği, beyan edilen bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı/eksik olduğu tespit edilirse YOGAILA üyeliğinize ilişkin her türlü hak ve kazanımları geri alınacak, üyelik sonlandırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecektir. Bu kapsamda ÜYE’nin mevcut kişisel verileri YOGAILA tarafından anonim hale getirilebilecektir. Bu konularda doğabilecek ihtilaflardan tüm sorumluluk ÜYE’ye ait olacağı gibi YOGAILA üyeliğine ilişkin tüm haklar da kaybedilecektir. ÜYE’nin YOGAILA üyeliğinden yararlanmasını sağlayan iletişim aracı, pazarlama kanalı, iletişim bilgileri veya ileride devreye alınabilecek herhangi bir aracın kaybolması, çalınması halinde, bu durumun YOGAILA’e bildirilmesi gerekmektedir. ÜYE bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

7.7.8 – YOGAILA, YOGAILA İnternet Sitesi ve/veya uygulaması hizmet şartlarını değiştirebilir, durdurabilir, üyeliği iptal edebilir.

7.7.9 – YOGAILA yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu kılınan durumlarda dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu Sözleşmede değişiklik yapabilecek olup, ÜYE yapılan değişiklikleri YOGAILA İnternet Sitesinden takip edebilecektir.

7.8. KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİ TOPLAMA VE KULLANIMI

7.8.1 – ÜYE’nin herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileri de toplanabilir. ÜYE’nin kişisel olmayan bilgileri herhangi bir amaç için toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir. Toplanan kişisel olmayan bilgilere ve bunları nasıl kullandığımıza dair örnekler aşağıda verilmiştir.

7.8.2 - Kişisel olmayan bilgiler kişisel bilgilerle birleştirildiğinde, birleştirilmiş bilgiler, birleşik kaldığı sürece kişisel bilgi olarak kabul edilmektedir.

7.9 – COOKIELER VE DİĞER TEKNOLOJİLER

7.9.1 - Hizmet kapsamında üyenin deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücülere yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu Sözleşme’de belirlenen amaçlarla İş ortakları ile paylaşılabilecektir. ÜYE, YOGAILA İnternet Sitesi’nden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihleri ayarlayabilir ve yönetebilir.

7.9.2 - YOGAILA İnternet Sitesi, online servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları "cookie"ler , "pixel tag"leri ve "web beacon"ları gibi diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler, kullanıcı davranışını daha iyi anlamaya yardımcı olup, insanların YOGAILA İnternet Sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte, reklamların ve web aramalarının etkinliğini ölçmektedir. Cookie'ler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir.

7.9.3 - Cookie'ler ve diğer teknolojiler, YOGAILA İnternet Sitesini, online hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı kullandığınız zaman ÜYE kişisel bilgilerini anımsamak için de kullanılmaktadır.

7.9.4 - Çoğu web sitesinde olduğu gibi, İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir.

7.9.5 – Bazı e-posta mesajlarında, YOGAILA İnternet Sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL'leri kullanılmaktadır. ÜYE’ler bu URL'lerden birine tıkladıklarında, YOGAILA İnternet Sitesi’ndeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçerler. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilginin belirlenmesi ve YOGAILA müşteri iletişiminin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemeyen ÜYE, e-posta mesajlarında gelen metin veya grafik linklerine tıklamamalıdır.

7.9.6 - Pixel tag'leri, kullanıcıların okuyabilecekleri bir formatta e-posta gönderilmesine olanak vermekte ve e-postanın açılıp açılmadığını göstermektedir. Bu bilgiler, ÜYE’lere gönderilen mesajları azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilmektedir.

7.10 – ÜÇÜNCÜ SAHIŞLARLA PAYLAŞIM

7.10.1 - YOGAILA, belli kişisel veya kişisel olmayan bilgileri, ürün ve hizmet sağlamak veya YOGAILA'nın müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla YOGAILA'yla çalışan stratejik ortaklara verebilmektedir. Kişisel bilgiler sadece ürünleri, hizmetleri ve reklamları geliştirmek amacıyla ve gizlilik ve veri güvenliği kurallarına uygun olarak YOGAILA tarafından yurtiçi ve yurtdışında paylaşılabilecektir.

7.10.2 – YOGAILA, kümüle (toplu) ÜYE bilgilerini ad-soyad bilgilerini içermeyecek şekilde iş ortakları (yatırımcıları dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabilir.

7.10.3 – YOGAILA, YOGAILA’ya hizmet veren tedarikçi veya ifa yardımcılarından alınan hizmetin/ürünün kapsamına göre kişisel bilgilerinizi paylaşmamız gerekirse, bu hizmet sağlayıcılarla kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gizlilik anlaşması dahilinde uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılıp, kendi maksatları doğrultusunda sizin kişisel bilgilerinizi kullanmalarını veya diğerlerine kişisel bilgilerinizi ifşa etmelerini yasaklamaktadır.

MADDE 8-ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

8.1- YOGAILA'nın veya kullanım için seçilen üye merkezin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve YOGAILA'nın ya da üye merkezin kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında YOGAILA ve/veya üye merkez sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda YOGAILA’nın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir.

8.2- ÜYE, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); YOGAILA’nın defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3- Üye e-mail adres değişikliğini YOGAILA İnternet Sitesi üzerinden güncellemediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4- ÜYE, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez. YOGAILA ise sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri ile işletmesini veya hisselerini herhangi bir bildirim yapmaksızın dilediği gerçek veya tüzel kişilere tek taraflı olarak devredebilir.

8.5- YOGAILA İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı YOGAILA’nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

8.6- Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. YOGAILA bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

8.7- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

8.8- ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilecektir.